สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน


         โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ได้กำหนดสัญลักษณ์ไว้ประจำโรงเรียนเป็นรูป
" โล่กำบังอันเป็นเกราะป้องกันความชั่วร้าย  อันตราย  และศาสตราวุธต่างๆ ในที่นี้หมายถึง การป้องกันอวิชา คือ ความไม่รู้  ซึ่งนำความหายยะนะมาสู่ชีวิต บนโล่นี้ประกอบด้วยส่วนย่อย 4 ประการ..


           1. นกพิราบ    หมายถึง   สันติภาพ
          
          2. โลกและเปลวเทียน    หมายถึง  หนทางแห่งแสงสว่างของประชาชนโลก

          3. ธงชาติ       หมายถึง    ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์
 
          4. หนังสือ       หมายถึง    เชาปัญญาความรู้


          ความหมายโดยรวม  คือ  " หนทางแห่งแสงสว่างและสันติภาพในโลกนี้มาจากการที่ประชาคมโลกมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอื้ออาทรแก่กันและกัน "