ประวัติโรงเรียน
ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา


          โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา เป็นโรงเรียน ลำดับที่26 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ที่เปิดทำการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรสามัญ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ.2010)

          ก่อตั้งโดย อาจารย์พิบูลย์ และ อาจารย์เพ็ญศรี ยงค์กมล กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์จัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ ภาษอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ( Bilingual Program )

          หลักสูตรนี้ได้เน้นให้มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่มุ่งให้เด็กเป็นสำคัญ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเองและสนุกกับการเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดทั้งยังปลูกฝังผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารควบคู่กับการมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

         
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 30 ไร่ เปิดทำการเรียนการสอนในปี 2553 แผนกสองภาษา( Bilingual Program ) เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น KG.1 - G.9 สำหรับแผนกสามัญ( Bilingual Program ) เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

           มีอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลังคือ อาคาร1 มี 4 ชั้น เป็นอาคารเรียนสำหรับ
แผนกสมัญ ( Mini Bilingual Program ) ประกอบไปด้วยห้องธุรการ ห้องเรียน เตรียมอนุบาล - ม.3 ห้อง-ดนตรี ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล ห้องพักครู ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนอนอนุบาล ห้องสมุด ห้องนุ่มนิ่ม อาคาร 2 มี 5 ชั้น

         
สำหรับแผนกสองภาษา( Bilingual Program ) ประกอบด้วยห้องเรียน KG.1 - G.9 อีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำ สนามกีฬาและลานกิจกรรมต่างๆ หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและทักษะการวิเคราะห์ของนักเรียน วิชาพื้นฐาน 8 วิชา ทำการสอนเป็นภาษาไทยโดยครูไทยซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อีกทั้งวิชาหลัก 4 วิชา รวมทั้งศิลปะ พลศึกษา และสุขศึกษา ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติจากเจ้าของภาษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน

วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

     1. มุ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ 2546 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้สอดคล้องกับการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล
   
     2. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสาร ได้เป็นอย่างดีควบคู่กับการเรียนรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
     
     3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนสามารถคิดเป็น และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ และเป็นผู้มีสุขภาพลานามัยดี

     4. เพื่อสนองความต้องการของชุมชน และผู้ปกครองให้มีความต้องการให้บุตรเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องไปเรียนต่างประเทศ
 
     5. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรแต่ละช่วงชั้นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ได้เรียนต่อในระดับสูงขึ้น ณ สถานศึกษาที่มีคุณภาพและส่งเสริมนักเรียนที่อยู่ในชุมชนที่ใกล้โรงเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ทางการศึกษา ..