ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2 (Mary Building)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :


อาคาร 2 ( Mary Building 2 )

               มีทั้งหมด 5 ชั้นสำหรับห้องเรียนแผนกสองภาษา เปิดใช้ตั้งแต่ระดับชั้น KG.1 - G.9 และ ห้องเรียนแผนกสามัญในระดับชั้นมัธยม เปิดตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1- 3 รวมทั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ ห้องสมุด และห้องนอนอนุบาล . .