ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1 (Joshep Building)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2 (Mary Building)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3 (Buiding 3)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม ( Bosco Hall )
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..